Wnioski

Orzekanie do celów  pozarentowych

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do celów pozarentowych wydają zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Jest ono podstawą do korzystania z ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym.

Wskazania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności
Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności ustala stopień niepełnosprawności oraz wydaje następujące wskazania:

 1. Odpowiedniego zatrudnienia  uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby.
 2. Szkolenia, w tym specjalistycznego.
 3. Zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej.
 4. Uczestnictwa w terapii zajęciowej.
 5. Konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby.
 6. Korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki.
 7. Konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.
 8. Konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.              
 9. Spełniania przez osobę niepełnosprawną  przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)
 10. Prawo do zamieszkania w oddzielnym pokoju

Rodzaje niepełnosprawności
Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności wydaje orzeczenia  o:

Znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zalicza się do niego osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy, albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
Zalicza się do niego osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Lekkim stopniu niepełnosprawności
Zalicza się do niego osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.
Osoba ubiegająca się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności powinna złożyć następujące dokumenty:
- wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności,
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane na potrzeby Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących, potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych wydane przez lekarza, pod którego stałą opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana,(zaświadczenie ważne 30 dni od momentu wypełnienia przez lekarza)
-  ksero dokumentacji medycznej oraz oryginały do wglądu  mogąca mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności.

- Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wydaje legitymację osoby niepełnosprawnej. W celu uzyskania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność należy złożyć w Zespole ds. Orzekania
o Stopniu Niepełnosprawności stosowny druk wniosku o wydanie legitymacji, aktualne zdjęcie i kserokopię orzeczenia.
Legitymacja dokumentująca niepełnosprawność osób do 16 roku życia nie wymaga zdjęcia.
Od 1 stycznia 2010 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 224, poz. 1803 z dnia 30  grudnia 2009r.) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności wydawane są wyłącznie na podstawie orzeczeń powiatowego lub wojewódzkie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.
Uprawnienia osób niepełnosprawnych do karty parkingowej
Karta parkingowa przysługuje osobie, u której posiadana niepełnosprawność powoduje ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się i przemieszczaniu.
Kartę parkingową wydaje się na podstawie:

 • Od dnia 22 września 2009r., zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2009r. Nr 97, poz. 802) podstawą otrzymania karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnością jest wydane wyłącznie przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności: orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym lub znacznym) oraz orzeczenia ze wskazaniem do ulg i uprawnień, o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.1997 Nr123 poz 776.)
 • spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 20.06.1997 r.  Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 98 poz. 602, z późn. zm.).
 • karta parkingowa nie przysługuje osobom legitymującym się orzeczeniami wydanymi przez komisje lekarskie podległe MON, ZUS, MSWiA lub KRUS po 01.01.1998 roku.

 Aby otrzymać kartę parkingową, należy złożyć następujące dokumenty:

Opłata za kartę parkingową wynosi 21 zł., opłatę należy wpłacić na poniższe konto:

CITI HANDLOWY O/Olsztyn  nr konta  27 1030 1218 0000 0000 9047 2003

W opisie należy podać dane osoby niepełnosprawnej: imię, nazwisko i adres.

UWAGA !

W budynku Miejskiego Zespołu nie ma możliwości dokonania wpłaty.

Opłatę należy zrealizować na poczcie, w banku lub przez konto internetowe.

 Zasady składania wniosku na kartę parkingową:

1.      Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście (z wyjątkiem osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, osoby ubezwłasnowolnionej częściowo lub całkowicie).

2.      Do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie o wym. 35mm x 45 mm.

3.      Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty na kwotę 21 zł.

4.      Przy składaniu wniosku należy okazać oryginał orzeczenia.

Osoby zameldowane  na terenie miasta  Olsztyna  dokumenty  składają w :
Miejskim  Zespole  ds. Orzekania o Niepełnosprawności
10-029 Olsztyn
ul. Prosta 23A
(parter, pok. nr 2)
tel.(089)535-25-59 w. 18
lub w Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
(parter pokój,nr.5A,5) tel.527-90-16,527-90-59

 Wniosek o wydanie legitymacji

 Wniosek o wydanie orzeczenia dla osób poniżej 16 roku życia

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia osoby powyżej 16 roku życia

Zaświadczenie lekarskie dla osoby nie mogącej przybyć na komisje

Wniosek na legitymacja dla osoby poniżej 16 roku życia

Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Wniosek o wydanie karty parkingowej

Opłata za kartę parkingową wynosi 21 zł., opłatę należy wpłacić na poniższe konto:

CITI HANDLOWY O/Olsztyn  nr konta  27 1030 1218 0000 0000 9047 2003

W opisie należy podać dane osoby niepełnosprawnej: imię, nazwisko i adres.

UWAGA !

W budynku Miejskiego Zespołu nie ma możliwości dokonania wpłaty.

Opłatę należy zrealizować na poczcie, w banku lub przez konto internetowe.

 

Zasady składania wniosku na kartę parkingową:

1.      Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście (z wyjątkiem osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, osoby ubezwłasnowolnionej częściowo lub całkowicie).

2.      Do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie o wym. 35mm x 45 mm.

3.      Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty na kwotę 21 zł.

4.      Przy składaniu wniosku należy okazać oryginał orzeczenia.

powrotna gore
         
pfron   Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
10-029 Olsztyn, ul. Prosta 23A, tel/fax 089 527 90 59
tel. 089 527 90 16, www.oion.pl, kontakt@oion.pl
  visacom.pl
Olsztyn - portal miejski

WWW.PFRON.ORG.PL   |   WWW.MZON.OLSZTYN.PL
WWW.PCPR-POWIATOLSZTYNSKI.PL

Kontakt GaduGadu: Marta Dziewiur gg 34546232
Karolina Anioł gg 34544261

Stronę odwiedziło: 566181 osób