Wnioski

Orzekanie do celów  pozarentowych

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do celów pozarentowych wydają zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Jest ono podstawą do korzystania z ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym.

Wskazania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności
Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności ustala stopień niepełnosprawności oraz wydaje następujące wskazania:

 1. Odpowiedniego zatrudnienia  uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby.
 2. Szkolenia, w tym specjalistycznego.
 3. Zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej.
 4. Uczestnictwa w terapii zajęciowej.
 5. Konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby.
 6. Korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki.
 7. Konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.
 8. Konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.              
 9. Spełniania przez osobę niepełnosprawną  przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)
 10. Prawo do zamieszkania w oddzielnym pokoju

Rodzaje niepełnosprawności
Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności wydaje orzeczenia  o:

Znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zalicza się do niego osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy, albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
Zalicza się do niego osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Lekkim stopniu niepełnosprawności
Zalicza się do niego osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.
Osoba ubiegająca się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności powinna złożyć następujące dokumenty:
- wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności,
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane na potrzeby Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących, potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych wydane przez lekarza, pod którego stałą opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana,(zaświadczenie ważne 30 dni od momentu wypełnienia przez lekarza)
-  ksero dokumentacji medycznej oraz oryginały do wglądu  mogąca mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności.

- Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Uprawnienia osób niepełnosprawnych do karty parkingowej

Karta parkingowa przysługuje osobie, u której posiadana niepełnosprawność powoduje ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się i przemieszczaniu.

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.
 • Organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący  zespołu do spraw orzekania  o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

  Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa będzie wydawana wyłącznie:
  1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;   
  2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;          

  Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. osoba niepełnosprawna zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej. Jeżeli jednak posiada kartę parkingową wydaną przed tą datą to jej karta zachowuje ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30czerwca 2015r.

  Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.         

  Ważne: Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.      

  Uwaga: Zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności nie jest tożsame z posiadaniem znacznych ograniczeń w możliwości samodzielnego poruszania się.         

  Wyjątek: Ustawodawca przewidział odstępstwo od zasady, zgodnie z którą karta parkingowa od dnia 1 lipca 2014 r. przysługuje na podstawie orzeczenia
  o znacznym stopniu niepełnosprawności wydawanego także od 1 lipca 2014 r. Wyjątek dotyczy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, które posiadają orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014 r. wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się - na podstawie dotychczasowego orzeczenia, jeżeli zawiera ono wskazanie do karty parkingowej. 

  Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej. Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności i tego, że osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).   

  . karta parkingowa nie przysługuje osobom legitymującym się orzeczeniami wydanymi przez komisje lekarskie podległe MON, ZUS, MSWiA lub KRUS po 01.01.1998 roku.

 Aby otrzymać kartę parkingową, należy złożyć następujące dokumenty:

Opłata za kartę parkingową wynosi 21 zł., opłatę należy wpłacić na poniższe konto:

CITI HANDLOWY O/Olsztyn  nr konta  27 1030 1218 0000 0000 9047 2003

W opisie należy podać dane osoby niepełnosprawnej: imię, nazwisko i adres.

UWAGA !

W budynku Miejskiego Zespołu nie ma możliwości dokonania wpłaty.

Opłatę należy zrealizować na poczcie, w banku lub przez konto internetowe.

 Zasady składania wniosku na kartę parkingową:

1.      Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście (z wyjątkiem osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, osoby ubezwłasnowolnionej częściowo lub całkowicie).

2.      Do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie o wym. 35mm x 45 mm.

3.      Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty na kwotę 21 zł.

4.      Przy składaniu wniosku należy okazać oryginał orzeczenia.

Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wydaje legitymację osoby niepełnosprawnej. W celu uzyskania dokumentu  należy złożyć w Zespole ds. Orzekania
o Stopniu Niepełnosprawności stosowny druk wniosku o wydanie legitymacji, aktualne zdjęcie i kserokopię orzeczenia.

buy 500 mg flagyl online canada Od dnia 1 sierpnia 2017 r. zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2015.1886) będą wydawane can you buy 40 mg lasix nowe legitymacje osoby niepełnosprawnej.

Legitymację będzie mogła uzyskać osoba niepełnosprawna na podstawie wniosku, po przedstawieniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

 Dokument będzie wystawiany na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłuższy niż:

 • 5 lat w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (dotyczy dzieci),
 • 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia.

 

Osoby zamieszkałe  na terenie miasta  Olsztyna  dokumenty  składają w :
Miejskim  Zespole  ds. Orzekania o Niepełnosprawności
10-029 Olsztyn
ul. Prosta 23A
(parter, pok. nr 2)
tel.(089)535-25-59 w. 18
lub w Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
(parter pokój,nr.5A,5) tel.527-90-16,527-90-59

 Wniosek o wydanie legitymacji

 Wniosek o wydanie orzeczenia dla osób poniżej 16 roku życia

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia osoby powyżej 16 roku życia

Zaświadczenie lekarskie dla osoby nie mogącej przybyć na komisje

Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Wniosek o wydanie karty parkingowej

powrotna gore
         
pfron   Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
10-029 Olsztyn, ul. Prosta 23A, tel/fax 089 527 90 59
tel. 089 527 90 16, www.oion.pl, kontakt@oion.pl
  visacom.pl
Olsztyn - portal miejski

WWW.PFRON.ORG.PL   |   WWW.MZON.OLSZTYN.PL
WWW.PCPR-POWIATOLSZTYNSKI.PL

Kontakt GaduGadu: Karolina Anioł gg 34546232

Stronę odwiedziło: 1329501 osób